Samen Harmelen

Rapport SAMEN HARMELEN

Onlangs gaf De Groene Buffer, samen met de samenwerkende instanties in Harmelen, opdracht tot het onderzoeken van de mogelijkheden voor een alternatief plan voor de locatie Willen-Alexanderlaan (oftewel: WA-laan) te Harmelen. Resultaat is een prachtig plan met woningen waaraan in Harmelen behoefte is; voor senioren en starters.

Architectenwerkgroep Harmelen heeft het rapport Samen Harmelen nu uitgebracht. In dit rapport is inderdaad een nieuw voorstel voor woningbouw op de Willem Alexanderlaan opgenomen, wat aansluit  op de daadwerkelijke woningbehoefte in Harmelen. De Architectenwerkgroep moedigt met dit rapport de gemeente aan de mogelijkheden van deze locatie aan de hand van de studie opnieuw te bekijken en te bouwen voor ouderen die graag in Harmelen willen blijven wonen, betaalbare opties te bieden aan starters en een algemene doorstroom te genereren binnen het dorp.

Klik hier om het volledige onderzoek in te zien.

Foto bouwplannen

Bouwplannen Harmelen vooral voor nieuwkomers

De woningbouwplannen die op stapel staan voor Harmelen hebben vooral een aanzuigende werking op nieuwkomers. De eigen dorpelingen schieten er niets mee op.

Dat zegt stichting De Groene Buffer, in een reactie op de onlangs door de gemeente gepresenteerde bouwlocaties en de plannen voor het soort woningen (type, locaties, prijsklasssen en bouwtempo) dat er moet komen. De stichting wijst op een in het voorjaar aangenomen motie in de gemeenteraad. Daarin staat dat prioriteit gelegd moet worden bij starters en senioren met een midden of laag inkomen. ,,Maar wat is er van terechtgekomen? Zo goed als niets’’, zegt de stichting. Ze wil dat de gemeenteraad er in december volgende maand nog eens een stevig robbertje over vecht.

Dorpse karakter
Een van de kritiekpunten is dat de dure koopwoningen niet bestemd lijken te zijn voor de eigen inwoners van Harmelen, maar voor 60 - 80 procent een aanzuigende werking zal hebben op kopers die van elders komen. Dat staat haaks op het beleid ‘bouwen voor eigen behoefte’, aldus De Groene Buffer. De stichting vreest dat het dorpse karakter van Harmelen in het gedrang komt.

Klik hier om het volledige persbericht, zoals gepubliceerd in het AD van 23 november 2017, in te zien.

Bedreiging voor polders - tot 70% méér woningen in Harmelen

Onlangs publiceerde Gemeente Woerden haar herziene Strategische Woningbouw Planning. Hieruit blijkt dat er tot 2030, in vergelijking met de vorige editie van slechts één jaar eerder, liefst tot 70% méér woningen worden gepland in het dorp Harmelen.

Op donderdag 8 december sprak Stichting De Groene Buffer in op dit punt in een vergadering van de Commissie Ruimte in Woerden. Naar aanleiding van deze vergadering publiceerden wij een persbericht waarin onze grote zorgen helder worden uitgelegd.

Klik hier om het volledige persbericht in te zien.

Woerden bouwt voor de Randstad in Harmelen

Planningen uit de Woonvisie liggen zelfs boven de bovengrens van de prognoses van het CBS en het Plan bureau voor de Leefomgeving (PBL).

Iedere drie jaar actualiseert het PBL, Planbureau voor de Leefomgeving, de regionale bevolkings- en huishoudensprognose. Het opstellen van de prognose gebeurt in samenwerking met het CBS. Recentelijk, in september 2016, hebben het PBL en CBS de geactualiseerde prognose gepubliceerd.

Onderstaande grafiek toont naast de prognose van CBS/PBL van het aantal huishoudens in Woerden in de periode 2017-2040, inclusief een onder- en bovengrens, tevens de verwachtingen vanuit de woonvisie. Het valt op dat deze cijfers tot voorbij 2030 (ruim) boven (!!) de bovengrens van CBS/PBL uitkomen.

Prognose CBS PBL

In de toelichting op de strategische woningbouwplanning 2016-2020 wordt notabene gewaarschuwd voor overproductie, zelfs op basis van de (hoog ingeschatte) verwachting in de woonvisie: “In Harmelen is vanaf 2018 een oplevering zichtbaar die vervolgens ruim boven de gewenste gemiddelde woningbouwproductie per jaar is. Een goede fasering is van belang om ook werkelijk voor de eigen inwoners te bouwen.”

Geplande overproductie in Harmelen

Het risico op overproductie bestaat ook met name voor Harmelen. In de woonvisie wordt namelijk uitgegaan van evenredige groei over de verschillende kernen in Woerden: in de woonvisie wordt aangenomen dat de toename in huishoudens in Harmelen gelijk is aan 16% van de toename in huishoudens van Woerden. Aangezien Harmelen minder huishoudens heeft dan Woerden betekent dit dat voor Harmelen relatief een grotere groei wordt aangenomen dan voor Woerden. In werkelijkheid groeien dorpskernen minder snel dan steden.

Oproep aan Gemeente Woerden en de Commissie Ruimte

Wij roepen Gemeente Woerden en de Commissie Ruimte op tot grote terughoudendheid waar het gaat om het ontwikkelen van nieuwe bouwlocaties en tevens de mogelijkheden van herbouwlocaties maximaal te benutten.

Klik hier om de volledige brief aan Gemeente Woerden in te zien.

B&W Woerden wil voor Utrecht bouwen in onze polders

BEDREIGING voor de Groene Polders in en om Woerden - Verantwoordelijk Wethouder en Burgemeester Molkenboer spreken eigen beleid van 'bouwen voor eigen behoefte' tegen en offeren onze polders op om 'grote boze buurman' Utrecht te hulp te schieten.

Aldus een enige tijd geleden verschenen artikel in het Algemeen Dagblad editie Groene Hart. De destijds verantwoordelijke wethouder noemt expliciet polder Haanwijk als voorbeeld en spreekt daarmee tevens zichzelf tegen dat er voor polder Haanwijk tot dusverre 'slechts sprake is van een initiëel onderzoek' - nu wordt overduidelijk wat de gemeentelijke agenda is wat betreft polder Haanwijk en blijkt onze vrees en vermoeden dat er sprake is van veel meer dan een 'onderzoek', volkomen terecht.

Reden genoeg voor Stichting De Groene Buffer Woerden om nóg alerter te zijn op de navolging door de gemeente, van de eisen ten aanzien van de verstedelijkingsladder en waar nodig de hulp in te roepen van provincie Utrecht om gemeente Woerden op het rechte spoor te houden. Tevens zullen wij blijven strijden tegen het opofferen van cultuur-historische polders als 'vriendendienst aan gemeente Utrecht' om hun groeiambities te helpen vervullen.

AD Groene Hart 16 12 2015 Bouwen voor vol Utrecht

(Bron: Algemeen Dagblad 16/12/2015)

Hart voor Harmelen - Onderzoek naar mogelijkheden woonkern Harmelen

Een visie op groei die het dorpse karakter zowel benadrukt als versterkt.

Dit onderzoek presenteert een alternatief voorstel op de toekomstvisie voor Harmelen en haar 8.000 inwoners. Het onderzoek is een eerste idee dan wel aanzet voor de mogelijke groei van het dorp op stedenbouwkundig niveau. De architectonische verbeeldingen alsmede de indicatie van het aantal woningen geven op een schetsmatige wijze de mogelijke invulling weer van de verschillende onderzochte locaties. Om tot een definitieve invulling te komen op die locaties is nader onderzoek nodig; niet alleen op stedenbouwkundig en architectonisch niveau, maar ook op onderwerpen als infrastructuur en ecologie.

Klik hier om het volledige onderzoek in te zien.

Hart voor Harmelen

Ecologische Quickscan Hollandsekade & Haanwijk te Harmelen

Toetsing aan Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en het NNN-beleid

De cultuurhistorisch gezien zéér kostbare Hollandse Kade en de aangrenzende polder Haanwijk zijn sinds enige tijd onderwerp van mogelijke toekomstige bouwplannen. Om deze bouwplannen te toetsen aan de geldende natuurwetgeving is door Stichting De Groene Buffer aan Habitus natuur & landschap gevraagd een ecologische quickscan uit te voeren.

Een van de conclusies van het onderzoek is dat "De werkzaamheden mogelijk in strijd zijn met de Flora- en Faunawet".  Ook concludeert het rapport dat er mogelijk beschermde soorten aanwezig zijn. De werkzaamheden kunnen daarom leiden tot overtreding van verbodsbepalingen 8, 9 en 11 van de Flora- en faunawet met betrekking tot een groot aantal in het rapport genoemde beschermde soorten.

Klik hier om het volledige onderzoek in te zien.

Polder Haanwijk